Norrtälje
+46 (0)79-349 88 97

Gemensamt minireningsverk för fritidshus

Ett gemensamt avlopp för fritidsområden kan ofta vara fördelaktigt, både ekonomiskt och miljömässigt!

Det finns många minireningsverk på marknaden som klarar större kapacitet. Gemensamt för de traditionella minireningsverken är att rening sker med hjälp fällningsmedel (kemikaler).

Tyvärr reducerar inte traditionella minireningsverk varken läkemedelsrester eller hormoner.

Ny på marknaden – innovativa TreeWell!

En nyhet på marknaden är innovatiav TreeWell som kan liknas vid ett ”minireningsverk”. Skillnaden är att TreeWell är helt biologiskt och behöver inga kemikaler. Det minskar dels den löpande årskostnaden men även kemikaliernas inverkan på vår miljö.

TreeWell behöver heller ingen slamtömning och reducerar läkemedelsrester, hormoner mm för ett friskare Östersjön.

Vattnet som lämnar TreeWell kan återanvändas för ex.vis bevattning eller att spola i toaletten med! Det finns ytterligare ett reningssteg som gör det möjligt att återanvända vattnet till 100%.

Fantastiskt tycker vi.

Fakta om avloppsvatten

Avloppsvatten från hushåll innehåller bl a stora mängder syreförbrukande material, fosfor (P) och kväve (N) som bidrar till övergödning av våra vattendrag, samt patogener. De föroreningar i avloppsvattnet som ofta är aktuella att
kontrollera och analysera är följande:

BOD7

Biologiskt syreförbrukande material mätt under 7 dygn. BOD-värdet anger hur mycket syre det
går åt för att bryta ned föroreningarna.

CODcr

COD är ett indirekt mått på avloppsvattnets innehåll av organiskt material. Innehållet av COD är ofta det dubbla jämfört med motsvarande BOD7-innehåll i obehandlat hushållsavloppsvatten. I biologiskt behandlat avloppsvatten är COD-innehållet normalt ca 5 gånger högre än BOD7-innehållet. Tot-P Totala mängden fosfor (grundämne med den kemiska beteckningen P) i avloppsvattnet. Där ingår bl a fosfat som är en fosforförening, vilken förekommer t ex i tvättmedel.

Tot-N

Totala mängden kväve (grundämne med den kemiska beteckningen N). Binds av alger och bakterier i t ex avloppsvatten till omsättningsbara föreningar (organiskt bundet kväve). I avloppssammanhang är ammonium (ammoniak) och nitrat de mest aktuella kväveföreningarna. I Tot-N ingår ammonium-, nitrat- och organiskt bundet kväve.

SS Förkortning av suspenderad substans = partiklar i avloppsvattnet
Patogener sjukdomsframkallande mikroorganismer

För genmensamma/gemensamhetsanläggningar för upp till 200 personer gäller funktionskrav enligt allmänna råd NFS 2006:7. Utsläppskraven anges i de allmänna råden och varierar beroende på vilken skyddsnivå kommunen bedömer ska gälla i det specifika fallet.

Där normal skyddsnivå bedöms gälla är kravet 90 % reduktion av BOD och 70 % reduktion av tot-P.

Vid hög skyddsnivå gäller samma reduktionskrav för BOD 90%, men för tot-P är kravet 90 % reduktion och dessutom ställs krav på 50 % reduktion av tot-N.

För anläggningar som ska ta emot avloppsvatten från fler än 200 personer men mindre än 2000 personer fastställs utsläppskraven vid kommunens tillståndsprövning av anläggningen. För dessa större gemensamhetsanläggningar finns inga generella ”normalkrav” eftersom tillståndsprövningen är individuell och bl a tar hänsyn till lokala förhållanden och vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt att kräva.

Om de aktuella fastigheterna ligger bredvid ett skyddsvärt vattenområde kan kraven bli strängare än om fastigheterna ligger i ett glesbebyggt område långt ifrån vatten. Vad en tillståndsansökan ska innehålla finns beskrivet i miljöbalken, men även i de allmänna råden. Kommunens miljökontor kan också ge information om vad en ansökan bör innehålla. Många gånger kan det vara bra att få hjälp av en konsult eller annan sakkunnig för att skriva tillståndsansökan.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är sedan den 1 juli 2011 ansvarig myndighet för tillsynsvägledning gällande
små avlopp. HaV ansvarar också för de allmänna råden NFS 2006:7 som ursprungligen gavs ut av Naturvårdsverket.
Efter en utredning vars slutrapport publicerades 2013 begärde HaV föreskriftsrätt, vilket i princip skulle innebära att de allmänna råden i en något omarbetad form omvandlades till lagkrav. I nuläget (juni 2015) ligger frågan hos miljödepartementet.

Källa: JTU, Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik