Norrtälje
+46 (0)79-349 88 97

TreeWell Arctic – Ett robust reningsverk när miljön ställer krav i ytterskärgård

TreeWell Arctic är klimatisolerad och kan placeras på en klippa i skärgården. Systemet fungerar på samma sätt som TreeWell Home och TreeWell Original.

Saknas el kan den energisnåla pumpen mellan behållarna drivas med solcell. Vattnet som lämnar systemet har en temperatur på 6-7 C under vinterhalvåret och kan återanvändas till värmeväxling, eller att spola toaletten med.

Minskar kapaciteten under vintermånaderna anpassar sig TreeWell Artic och går ner på ”sparlåga”. Under våren/sommaren när kapaciteten ökar igen vaknar systemet till liv och anpassar sig.

TreeWell Arctic kan ansluta upp till 10 hushåll (50 helårsboende)

TreeWell är en slamfri, biologisk avloppsrening och resultatet från decennier av internationell forskning samt erfarenheter från VA-projekt i världen. Första testanläggningen installerades i Sverige år 2008. I dagsläget finns 16 kommersiella installationer av TreeWell i Sverige.

RENING UTAN RESTPRODUKTER

TreeWell är ett biologiskt system för rening av avlopp (svartvatten & gråvatten). Reningsprocessen i TreeWell bygger på mikrobiell näringsväv och kretslopp som imiterar naturliga samhällen bestående av mikrober, protozoer och växter. Således sker rening utan restprodukter och med möjlighet till återanvändning av det renade vattnet. Systemet är robust och i det närmaste underhållsfritt.

REDUCERAR ÄVEN LÄKEMEDELSRESTER

TreeWell är flexibelt utifrån lokala förutsättningar och lämpar sig mycket väl för kustområde och skärgårdar. Dessutom estetiskt tilltalande.

Med mycket hög reningsgrad för närsalter och nedbrytning av långlivade organiska föreningar från bl. a läkemedel bidrar TreeWell till ett hälsosammare Östersjön.

TreeWell Arctic kan placeras ovan jord och lämpar sig för avloppsrening i känsliga miljöer så som Skärgården.

  • Ingen slamtömning – minskar transporterna och belastningen på kommunala reningsverk
  • Ingen tillsats av kemikalier – för ett friskare Östersjön
  • TreeWell bryter ner restprodukter  – ex.vis från kosmetika, läkemedel, antibiotika, hormoner mm – för ett friskare Östersjön
  • Rent vatten lämnar anläggningen – kan återanvändas i hushållet t ex för spolning av WC eller som påfyllning i våtmarker och grundvatten
  • Extremt energisnål – kan drivas med solceller eller i kombination med mikrovindmölla i ex. vis yttre skärgårdsmiljö

TreeWell är ett biologiskt minireningsverk som renar såväl BDT som WC-avlopp.

Eftersom reningen sker biologiskt krävs varken tillsats av kemikaler eller slamtömning. Slammet är näring för såväl mikrober och växter och utgörs deras föda, kvar blir endast mineraler.

Det rena vattnet som lämnar anläggningen kan användas för värmeväxling, bevattning eller återföras till naturen utan att övergöda naturliga vattendrag.

TreeWell Home för 1-3 hushåll (15 helårsboende)

Den första syrefattiga behållaren (2 m diameter) placeras under jord, den andra behållaren (2 m diameter) som är syresatt placeras till hälften ovan jord.

TreeWell Original för < 10 hushåll (50 helårsboende)

Den första syrefattiga behållaren (2 m diameter) placeras under jord, den andra behållaren (2 m diameter) som är syresatt placeras till hälften ovan jord.

TreeWell Arctic för < 10 hushåll (50 helårsboende)

TreeWell Arctic är klimatisolerad och kan placeras helt ovan jord, på ex.vis en klippa i skärgården. Systemet kan kompletteras med en solcell och drivas utan el.

Den första syrefattiga behållaren (2 m diameter) placeras under jord, den andra behållaren (2 m diameter) som är syresatt placeras till hälften ovan jord.

treewell-skiss

TreeWell är godkänd för hög skyddsnivå och lämpar sig väl för kustnära områden och skärgård.

  • Ingen slamtömning – minskar transporterna och belastningen på kommunala reningsverk
  • Ingen tillsats av kemikalier – för ett friskare Östersjön
  • TreeWell bryter ner restprodukter  – ex.vis från kosmetika, läkemedel, antibiotika, hormoner mm – för ett friskare Östersjön
  • Rent vatten lämnar anläggningen – kan återanvändas i hushållet t ex för spolning av WC eller som påfyllning i våtmarker och grundvatten
  • Extremt energisnål – kan drivas med solceller eller i kombination med mikrovindmölla i ex. vis yttre skärgårdsmiljö

TreeWell är robust och i det närmaste underhållsfritt.

Inga kemikalier behöver tillsättas och anläggningen behöver EJ tömmas på slam. Provtagning sker 1 gång/år (kommunens krav). Pumpen är den enda del som kan behöva bytas med jämna mellanrum.