Norrtälje
+46 (0)79-349 88 97

Carex of Sweden AB är ett svenskt bolag med spetskompetens inom biologiska helhetslösningar för
enskilda avlopp och återskapande av förorenat vatten och mark.

Vår kompetens bygger på 100 års samlade tvärvetenskapliga kunskaper om processer i
vattenekosystem, slutna näringsvävar, mikrobiella kretslopp och växtfysiologi.

TreeWell system är klimatsmarta, kretsloppsanpassade och unikt anpassade efter varje kunds behov av avloppsrening.

Vår filosofi

Föroreningar från enskilda avlopp bidrar till övergödning av vattendrag och slutligen havet. Otillräckligt renat avlopp förstör krympande grundvatten resurser. Samtidigt över 2,5 miljarder människor saknar grundläggande sanitet. Var tredje person på jorden saknar toalett. Utan rent vatten kan samhällen inte lyfta sig ur fattigdom.

Det förpliktar oss att omvandla ovärderliga internationella erfarenheter från vattenprojekt och tillämpat forskning till enkla robusta helhetslösningar.

Carex of Sweden skapar förutsättningar för kontinuerlig utveckling av lösningar för alla samhällen. Vårt kapital är människor med tvärvetenskapliga kunskaper och en global vision.

Vår verksamhet har sina rötter i stor rikedom av praktiska erfarenheter och tillämpat forskning av en lundabo, Stanislaw  Lazarek. Hans vetenskapligt arbete har inriktat sig på mikrobiella processer kring biofilmen i vatten. Han har utforskat mekanismer bakom övergödning av sjöar i Polen, Japan och kustsjöar i Sydafrika. Han har också studerat försurade och näringsfattiga sjöar i Sverige, USA, Kanada, Italien, England och Frankrike

Biologisk slamfri lösning för rening och återanvändning av avloppsvatten

Utvecklingsarbetet började för över tjugofem år sedan i Polen, vidareutvecklades i Sverige och den senaste versionen är utvecklad under de senaste tre åren.

Systemet bygger på s.k. biomimetik, vilket innebär att vi imiterar naturens egen process men ”förpackar” den i en komprimerad anläggning som accelererar processen. Det som tar naturen mellan 2-4 månader tar 6-12 timmar i vår accelerator. Hela systemet är biologiskt och det förekommer inga kemikalier eller tillsatser som kan skapa nya problem, vilket är fallet i konventionella reningsanläggningar och s.k. minireningsverk.

Systemet är helt slamfritt och släpper ut ett levande renat vatten som kan tillföras hushållet för bevattning, toalettspolning eller återföras till naturen. Funktionen bygger på en samverkan mellan hydraulik, funktionella växter och inympade mikroorganismer.

Acceleratorerna (2 st) har olika funktion. Den första är en förbehandlingsmodul som i flera steg renar vattnet i en syrefattig miljö som sedan pumpas till modul 2 och där renas vattnet vidare av växter och mikroorganismer som frodas i en syrerik miljö. Vi använder speciellt utvalda mikroorganismer med hjälp av organiska biofilmbärare och organiskt kol.

Processens effektivitet bygger på en delikat balans mellan hydrauliskt tryck, flödeshastighet, mikroorganismer och växter.

Modulerna är 2 meter i diameter och antingen 1 eller 2 meter höga avhängigt modell. Modul 1 grävs ner helt och modul 2 placeras under jord men med någon decimeter som ligger över jord. Det är där växterna placeras och bildar en prunkande ”trädgård”.

Microbial Food Webs

Our approach is based on knowledge of biological closed-loop systems.

Such systems evolved as an interplay between microorganisms and micro-fauna termed
the “microbial loop”. The rate of nutrient cycling and the availability of mineral
nutrients to plants is determined and strongly enhanced by the microbial loop.

Water Reuse

Recharging depleted aquifers. Contributing to preservation and restoration of natural
forests with their vital ability to retain water and regulate the global water cycle.

Waste-water

Our network of international scientists and inventors unites knowledge in management of
decentralized wastewater treatment, regeneration and reuse of water.

The only sustainable alternative to wastewater treatment is through replicating natural processes.
The goal for the treatment is to recycle all the wastewater generated by households and industries.

TreeWell finns i två modeller

TreeWell Home för 1-3 hushåll, ca. 15 heltidsboende.

TreeWell Arctic för 10 hushåll, ca.  50 heltidsboende som kan placeras ovan jord och i klimatkänsliga zoner.

Modellerna kan seriekopplas och optimeras för att hantera samfälligheter, koloniområden, sommarstugeområden eller villaägare som vill samverka.

Systemet utrustas med larm. Luftpumpens filter behöver bytas årligen och en årlig översyn av funktionen rekommenderas. Systemet mognar med åren och funktionen blir kontinuerligt bättre. Någon slamtömning eller tillsats av kemikalier behövs inte.
Det renade vattnet kan återanvändas på plats och/eller återföras till jorden direkt varvid spår av näringsämnena snabbt tas upp av växtligheten. Övergödning av naturliga vattendrag hindras helt.

Systemet är robust och helt luktfritt. Det klarar klimat- och väderleksförhållanden i hela Sverige. Bullernivån (luft-pumpen) är mycket låg och ligger under 20 dB på en meters avstånd.

I det renade vattnet finns inga organiska rester kvar som kan bidra till tillväxten av smittsamma mikroorganismer. Vid behov, då extra säkerhet krävs, kan systemet kompletteras med enkelt och effektiv UV LED desinfektion som tar bort virus och parasiter och garanterar dricksvatten kvalité.

Det renade vattnet kan återanvändas på plats och/eller återföras till jorden direkt varvid spår av näringsämnena snabbt tas upp av växtligheten. Övergödning av naturliga vattendrag hindras helt.

Vi på Carex of Sweden AB är leverantörer av TreeWell-systemet – ett levande system för högt effektiv återskapande av vatten från alla sorters förorenat vatten. TreeWell-systemet kopierar naturens sätt att rena vatten.

Det ursprungliga TreeWell konceptet belönades redan år 1997 med guldmedalj på världsinnovations utställning i Bryssel. Sedan dess har systemet förfinats kontinuerligt i takt med allt högre krav på reningsgraden och större kunskaper om biofilmens roll i den mikrobiella näringsomsättningen

Våra samarbetspartners

Kontakta oss

Kontakta oss gärna på e-post info@carexofsweden.com